สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย นายธัชทนง ธนพันธุ์พาณิชย์ หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดศาลาเรียนรู้ แห่งที่ 2 ณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยศาลาการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสามารถบูรณาการการทำงานและนำไปขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะทำการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ พื้นที่ต่างๆ กระจายทั่วประเทศ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการฯ รวมเป็นเงิน 132,300,000.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)